Dienyno administratoriaus aplinka


Prisijungimas prie NŠA Mokinių ir Pedagogų registrų

Dienyne galima automatinė sąsaja su NŠA Mokinių ir Pedagogų registrais. Mokslo metų pradžioje tai leidžia greičiau sukurti naujas paskyras, o metų pabaigoje – greičiau perkelti mokinių rezultatus į registrą ir iš jo gauti egzaminų duomenis.

Siekiant, kad registrų sąsaja veiktų, mokykla turi:

 1. Jei ugdymo įstaiga turi galiojančią ankstesnio dienyno sąsają, parašyti prašymą NŠA, kad nuo jos atjungtų.

 2. Parašyti prašymą NŠA dėl automatinio duomenų teikimo „EDUKA dienynui“.

 3. Turėti su UAB „Šviesa“ pasirašytą dienyno sutartį.

 4. Šiuos skenuotus dokumentus: prašymą atjungti (jei reikia), prašymą prijungti naują sąsają ir sutartį – išsiųsti NŠA el. paštu: virginija.stambrauskiene@nsa.smm.lt arba daiva.lapinskiene@nsa.smm.lt 

Nuoroda norint patikrinti, ar veikia sąsaja:

https://www.nsa.smm.lt/infrastrukturos-pletros-departamentas/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-registras/

Nuorodoje slinkite puslapį į apačią, kol pamatysite tekstą ir paspauskite žalią rodyklę:


Mokytojų importavimas iš NŠA Pedagogų registro

Puslapyje Mokytojai spaudžiame mygtuką Importuoti. Mokyklos pedagogų ir administracijos darbuotojų profiliai savaime sukuriami, perkeliant duomenis iš Pedagogų registro vieno mygtuko paspaudimu.

SVARBU!
Patikrinti, ar jūsų mokyklos mokinių ir mokytojų registre buvo išsaugota naujausia informacija.


Mokytojų įkėlimas rankiniu būdu

Jei sąsaja su pedagogų registru negalima arba įsikelia ne visi profiliai, galite sukurti profilius rankiniu būdu skiltyje Mokytojai paspaudę mygtuką Pridėti.

Taip pat galite įkelti Microsoft Excel failą paspausdami mygtuką Įkelti xls, prieš tai rankiniu būdu importuotą iš Pedagogų registro.


Mokytojų pareigos, mokomieji dalykai

Mokytojų duomenis galite nustatyti kurdami naują naudotoją arba norėdami paredaguoti jau esantįjį. Naujai sukurtiems mokyklos darbuotojams užpildoma reikiama informacija:

 1. Jei skiltyje Mokytojai matote, kad darbuotojui nepriskirtos jo pareigos, paspaudžiame ant vardo, tada spaudžiame pieštuko ikoną ir pažymime reikalingas pareigas.

 2. Priskiriame mokomąjį dalyką.

 3. Pagal toliau aprašytas instrukcijas sukuriame mokytojų prisijungimo duomenis. Juos galima kurti automatiniu būdu keliems mokytojams iš karto arba rankiniu būdu kiekvienam mokytojui atskirai.

SVARBU!
Pasirinkus rankinį prisijungimo duomenų pildymo būdą, šį etapą rekomenduojame atlikti kartu su pareigų priskyrimu, nes tuo metu esate tame pačiame mokytojo profilyje, todėl tiek priskirti mokytojui vaidmenį (-is), mokomąjį dalyką, tiek sukurti prisijungimo duomenis tuo pačiu etapu Jums bus patogiau.


Prisijungimų generavimas automatiniu būdu

Prisijungimo duomenis generuojame skiltyje Mokytojai: Mokytojų sąrašas.

Kodėl verta prisijungimo duomenis kurti automatiniu būdu?

 1. Mokytojų prisijungimo duomenys sukuriami greitai PDF

 2. Mokytojų prisijungimo duomenys bus sugeneruoti laikantis saugumo principų. Slaptažodžiai bus sudėtingi, o naudotojo prisijungimo vardas bus ne el. pašto adresas, o automatiniu būdu sugeneruotas iš vardo ir pavardės.

Kūrimo eiga:

 1. Bendrame mokytojų sąraše varnele pažymime mokytojus, kuriems norime sukurti prisijungimo

 2. Spaudžiame tritaškio mygtuką, esantį viršutiniame dešiniame kampe, ir pasirenkame Generuoti prisijungimus. Gaunamas PDF failas su mokytojų prisijungimo

 3. Sukurtus prisijungimo duomenis saugiai perduodame kiekvienam mokytojui atskirai.


Prisijungimo vienam mokytojui generavimas

Prisijungimo duomenis generuojame skiltyje Mokytojai: Naujas mokytojas.

Slaptažodį galime kurti dviem būdais:

 • Generuodami atskiru sistemos mygtuku galime sukurti sudėtingą slaptažodį;

 • Suvesdami ranka galime sukurti paprastą, gerai įsimenamą slaptažodį. Slaptažodžio laukelį turime užpildyti mažiausiai 8 simboliais, iš kurių bent vienas turi būti skaičius

SVARBU!
Lietuviškų simbolių slaptažodyje negali būti.

SVARBU!
Prisijungimo duomenis rekomenduojame įteikti asmeniškai, kad šiuos rašytine ar spausdintine forma gautus duomenis mokytojai įsimintų ir sunaikintų. Mokytojui suteikiamas laikinas slaptažodis, o pirmą kartą jungiantis sistema pareikalaus jį pasikeisti.


Mokinių importavimas iš NŠA Mokinių registro

SVARBU!
Importuojant mokinius į dienyną iš NŠA registro (mygtuko paspaudimu), kartu importuojami ir tėvai (jeigu jie suvesti į registrą). Importuojant savaime sukuriama sąsaja tarp tėvų ir mokinių profilių, t. y. prisijungę tėvai matys informaciją, susijusią su jų vaiku.

Puslapyje Mokiniai spustelime mygtuką Importuoti, ir mokinių profiliai automatiškai savaime bus sukuriami, perkėlus duomenis iš ITC Mokinių registro.


Tėvų perrašymas mokinių importavimo metu

Importuojant mokinius galite pasirinkti ar norite perrašyti tėvus / globėjus. Šis nustatymas leidžia pilnai perkelti tėvų duomenis iš mokinių registrų į dienyną, tačiau prieš tai darydami privalote įsitikinti, kad mokinių registre yra išsaugoti naujausi duomenys.

Įprastai varnelė būna nuimta ir mes paliekame tėvų /globėjų sąrašą toks koks jis yra, išskyrus kai dienyne mokinys neturi priskirto nei vieno tėvo / globėjo. Tokiu atveju atnaujinsime tėvų / globėjų duomenis iš mokinių registro.

Jeigu uždėsite varnelę, tuomet visi tėvai / globėjai bus perrašyti pagal mokinių registro siunčiamus duomenis išskyrus atvejus kai dienynui pavyks sulyginti ir atpažinti jau parinktus tėvus / globėjus.

Lentelėje pateikiame pavyzdžius kaip šis funkcionalumas veiks skirtingomis aplinkybėmis. Raidės A, B ir C atspindį konkretaus tėvo / globėjo duomenis:

Dienyno duomenys

Mokinių Registro duomenys

Rezultatas kai tėvų / globėjų perrašymas išjungtas

Rezultatas kai tėvų / globėjų perrašymas įjungtas

Dienyno duomenys

Mokinių Registro duomenys

Rezultatas kai tėvų / globėjų perrašymas išjungtas

Rezultatas kai tėvų / globėjų perrašymas įjungtas

-

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

B

A

-

A

-

A, B

A, C

A, B

A, C


Tėvų profilių kūrimas rankiniu būdu

Jeigu tėvų duomenų nepavyksta importuoti automatiniu būdu, galime sukurti rankiniu būdu. Šiuo atveju tėvus būtina priskirti mokiniams, kad jie, prisijungę prie dienyno, matytų informaciją, susijusią su jų vaiku. Tai daroma tokiu būdu:

 • Atidarome mokinio profilį.

 • Spaudžiame mygtuką +Tėvai / Globėjai – atidaroma duomenų

Spaudžiame ant laukelio Pasirinkti tėvą / globėją – Jame pradėjus vesti vardą ar pavardę iš karto pateikiamas galimas tėvų sąrašas, iš kurio ir reikia pasirinkti.

Prisijungimo duomenis tėvams galime sugeneruoti automatiniu arba sukurti rankiniu būdu, atidarius kiekvieną profilį atskirai.

SVARBU!
Tėvų profilius gali sukurti tiek administratorius, tiek klasės vadovas.

SVARBU!
Jokiai klasei nepriskirtų mokinių tėvai nerodomi žinučių siuntimo sąraše Rodyti visus.


Klasių priskyrimas klasių vadovams

Klasės vadovo rolė tampa matoma tik tada, kai klasės vadovui priskiriama klasė. Puslapyje Klasės pasirenkame, kuriai klasei norime priskirti klasės vadovą, ir spaudžiame Redaguoti. Atsidarius klasės nustatymams, norimą klasės vadovą pasirenkame iš sąrašo.

SVARBU!
Rekomenduojame patikrinti, ar nurodytas teisingas mokinių skaičius klasėse (jis rodomas atitinkamame stulpelyje). Taip įsitikinsite, ar visi mokiniai tinkamai buvo perkelti iš Mokinių registro ar failo.


Laikotarpių nustatymas

Puslapyje Laikotarpiai nustatome, mokykla dirba pusmečiais ar trimestrais. Taip pat nurodome laikotarpių pradžios ir pabaigos datas, papildomų darbų rezultatų įvedimo pradžios ir pabaigos datas.

SVARBU! 
Kuriant tvarkaraštį, pamokos kuriamos iki laikotarpio pabaigos datos, bet pratęsus laikotarpį, naujoms dienoms tvarkaraštis sudarytas nebus. Norint pratęsti tvarkaraštį, jį reikia perkurti nekeičiant kitų tvarkaraščio parametrų (daugiau informacijos rasite skyriuje: Mokytojų aplinka – Tvarkaraščio kūrimas).

Sutrumpinus arba ištrynus laikotarpį, jam priklausiusios pamokos nebeturės laikotarpio kuriame galėtų būti atvaizduojamos. Dėl to tų pamokų pažymiai, lankomumas ir kita informacija nebebus įtraukta į laikotarpių vidurkius ir ataskaitas.


Atostogų sukūrimas

Suvedame informaciją apie mokykloje numatytas atostogas, kurių metu pamokos nebus kuriamos. Ateityje ištrynus arba redagavus atostogų dienas, pamokos bus automatiškai sukurtos pagal nurodytą to laikotarpio tvarkaraštį.

SVARBU!
Jeigu atostogos sukuriamos arba redaguojant pratęsiamos dienomis, kuriomis jau yra egzistuojančios pamokos, jos nebus toliau atvaizduojamos dienyno lange. Taip pat bus ištrintos tų pamokų temos, klasės ir namų darbai. Ataskaitose pažymiai ir lankomumas bus rodomi toliau, nepaisant, ar pamokos atvaizduojamos dienyno vaizde.


Pamokų laikų nustatymas

Puslapyje Pamokų laikai, pamokų laikų tvarkaraščiui suteikiamas pavadinimas, sukuriami mokykloje galiojantys pamokų laikai.

Norint toje pačioje mokykloje skirtingoms klasėms turėti skirtingus pamokų laikus, pirmiausia reikia juos įvesti dienyno administratoriaus aplinkoje. Tai galite padaryti Meniu pasirinkę punktą Pamokų laikas ir paspaudę + Pamokų laikas.

Atsidariusiame lange užpildykite pamokų ir pertraukų laikus, įrašykite pamokų laiko pavadinimą, pavyzdžiui, Pradinukų pamokos, Pagrindinis ar pan. Šalia esančiame langelyje galite pažymėti, ar sukurtas pamokų laikas bus pagrindinis – t. y. visiems mokytojams bus siūlomas kaip numatytasis kuriant pamokų tvarkaraštį. Kaip pagrindinį pamokų laiką rekomenduojame pažymėti tą, kuris bus naudojamas daugumos mokytojų.

Dienyno administratorius gali įvesti tiek skirtingų pamokų laikų, kiek reikia mokykloje – pavyzdžiui, vienokį pamokų laiką pradinukams, kitokį laiką pagalbos mokiniui specialistams ar neformaliajam ugdymui. Kurdami tvarkaraščius mokytojai ar kiti mokyklos darbuotojai turės galimybę rinktis iš visų dienyno administratoriaus sukurtų pamokų laikų.

Norėdamas redaguoti ar ištrinti sukurtus pamokų laikus, dienyno administratorius galės tai padaryti šalia pamokų laiko paspaudęs mygtuką Redaguoti arba šiukšlių dėžės ikoną.

SVARBU!
Ištrynus pamokų laikus bus pašalinti mokytojų suvesti, su šiais pamokų laikais susiję tvarkaraščiai, todėl pamokų laikus rekomenduojame redaguoti, o ne trinti.


Naujų pamokos tipų pridėjimas

Visų rūšių formaliojo ugdymo pamokos pateks į ataskaitas ir jas bus galima eksportuoti į mokinių registrą. Norėdami, kad eksportavimas į registrą veiktų teisingai, patikrinkite, kad pasirinkus rūšį ir susietą dalyką, nustatomas teisingas dalyko kodas. Pvz.: kuriant pamoką „Technologijos (braižyba)“ reikėtų pasirinkti susietą dalyką „Technologijos (…)“. Jei susieto dalyko nerandate, rūšis turėtų būti „Pasirenkamasis“ arba „Modulis“ – tokiu atveju susietas dalykas tampa neprivalomas.

Šis kodas naudojamas vykdant eksportavimą į mokinių registrą. Jei pamokos į mokinių registrą eksportuoti nenorėsite, šį kodą galite ignoruoti.

SVARBU!
Jei norite, kad vedant rezultatus pažymiai būtu apjungiami, kuriant mokytojų grupes, kaip ir anksčiau, reikia rinktis tą patį pamokos tipą.


Dienyno įrašų rakinimas

Mokykloje sutarus, galima rakinti visų mokytojų jau įrašytą lankomumą ir įvertinimus. Laukus kur įrašų nėra, mokytojai ir toliau galės pildyti. Šis rakinimas turi padėti apsaugoti lankomumo įrašų ir jau atliktų vertinimų vientisumą. Įrašų rakinimas įjungiamas dienyno administratoriaus aplinkoje:

Dienyno administratoriaus aplinkoje > Dienynas > Dienyno nustatymai

Dienyno įrašai užsirakins vidurnaktį (24 val.) po įrašytų dienų skaičiaus. Rakinami bus ir iki šiol įrašyti dienyno įrašai pagal jų įrašymo datą. Jeigu norite, kad įrašai užsirakintų:

 • tos pačios dienos naktį, įrašykite „0"

 • už savaitės, įrašykite „6"

 • už mėnesio, įrašykite „29"

💡 Informaciją mokytojams galite rasti mokytojo naudotojo vadove prie informacijos apie įvertinimus.


Įrašų atrakinimas

Mokytojas norėdamas pakeisti jau užrakintą dienyno įrašą turės prašyti dienyno administratoriaus jį atrakinti. Dienyno administratorius tai gali atlikti:

Dienyno administratoriaus aplinkoje > Dienynas > Mokytojo > Įrašų atrakinimo režimas (jungtukas viršutiniame dešiniame lango kampe)

Dienyno administratorius paspausdamas spynelę gali atrakinti (ar užrakinti) pamokos įrašus vienam grupės mokiniui arba gali atrakinti visą tos grupės pamoką.

Atrakintas įrašas užsirakins po nurodyto dienų skaičiaus kaip ir nauji įrašai.


Laikotarpio rezultatų rakinimas

Pagal įsakymą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324802/asr mokytojai ir klasės vadovai EDUKA dienyne turi pateikti laikotarpio (trimestro, pusmečio, metinius) rezultatus, lankomumą ir lankomumo pateisinimus, kurie bus užrakinti tos dienos vidurnaktį (24 val.).

 

Tai daroma mokytojams toliau vedant laikotarpio rezultatus tame pačiame puslapyje kaip ir įprastai. Pateikus mokinio laikotarpio rezultatą yra pateikiamas ir to laikotarpio lankomumas.

💡 Daugiau informacijos apie atnaujintą rezultatų langą galite rasti mokytojo naudotojo vadove.

 

Tuo tarpu, Klasės vadovai turi patvirtinti lankomumo pateisinimus naujame, tam pritaikytame dienyno puslapyje.

💡 Daugiau informacijos apie naują pateisinimų langą galite rasti klasės vadovo naudotojo vadove.

 

Visi pateikti laikotarpio rezultatai, lankomumas ir jo pateisinimai bus atvaizduojami atskirose Galutinėse ataskaitose, o dienyno lange esantys įrašai bus rodomi tik Tarpinėse ataskaitose. Plačiau skyriuje 💡 „Ataskaitos“

SVARBU!
Net ir po rezultatų užrakinimo, mokytojai galės toliau vesti pažymius ir lankomumą Dienyno vaizde, o klasių vadovai galės toliau dirbti su pateisinimais puslapyje Praleistos pamokos. Tačiau po rakinimo įvesti duomenys automatiškai rezultatuose atnaujinami nebus ir neatsivaizduos Galutinėse ataskaitose. Norint, kad tie duomenys atsidurtų prie pateiktų laikotarpio rezultatų, lankomumo ar pateisinimų, juos reikės atnaujinti. Plačiau 💡 mokytojo naudotojo vadove ir 💡 klasės vadovo naudotojo vadove.

Pasibaigus laikotarpiui svarbu įsitikinti, kad mokytojai vesdami rezultatus pateikė teisingą lankomumą bei klasių vadovai pateikė teisingus pateisinimų duomenis. Dienyno administratorius gali patikrinti kaip sekasi mokytojams ir klasių vadovams tame pačiame puslapyje, kuriame prireikus turėtų atrakinti rezultatų įrašus. Mokytojų pateiktus duomenis gali matyti puslapyje Užrakinimai > Rezultatai, o klasių vadovų pateiktus duomenis Užrakinimai > Pateisinimai.

Dienyno administratoriaus, kaip ir mokytojų bei klasių vadovų languose, nesutampantys duomenys bus rodomi raudona spalva. Tai tūrėtų padėti vizualiai lengvai ir greitai identifikuoti nesutapimus tarp dienyno duomenų ir pateiktų rezultatų duomenų, kurie yra naudojami galutinėse ataskaitose. 


Rezultatų atrakinimas

Dienyno administratorius norėdamas atrakinti laikotarpio (trimestro, pusmečio, metinius) rezultatus ar lankomumą turi užrakinimų puslapyje Rezultatai atlikti šiuos veiksmus:

 1. pasirinkti mokytoją, grupę ir laikotarpį

 2. pažymėti mokinius kuriems nori atrakinti rezultatus

 3. paspausti

Atrakinti įrašai vėl užsirakins tos dienos vidurnaktį (24 val.).

Mokinių, kurie dar neturi užrakinto laikotarpio rezultato ir lankomumo, šiame lange nebus galima pažymėti.


Pateisinimų atrakinimas

Dienyno administratorius norėdamas atrakinti laikotarpio (trimestro, pusmečio, metinius) lankomumo pateisinimus turi užrakinimų puslapyje Pateisinimai atlikti šiuos veiksmus:

 1. pasirinkti klasę ir laikotarpį

 2. pažymėti mokinius kuriems nori atrakinti įrašus

 3. paspausti

Atrakinti įrašai vėl užsirakins tos dienos vidurnaktį (24 val.).

Mokinių, kurie dar neturi užrakintų pateisinimų, šiame lange nebus galima pažymėti.


Metinių įvertinimų atsisiuntimas

Galite atsisiųsti XML failą, kuriame bus visų Jūsų mokyklos mokinių metiniai įvertinimai. Šį failą galėsite įkelti į Mokinių registrą. Atkreipiame dėmesį, kad sėkmingai įkelti įvertinimus į Mokinių registrą galėsite tik tuo atveju, jeigu mokiniai į EDUKA Dienyną buvo importuoti iš Mokinių registro.

XML galite formuoti visai mokyklai, atskiroms klasėms ar konkretiems mokiniams pasirinkdami atitinkamą filtrą.

SVARBU!

Moduliai ir pasirenkamieji dalykai eksportuojami nebus, nes jų dalykų kodai yra vienodi ir tai neleidžia teisingai jų sukelti į registrą.


Ugdymo planai ir valandų skaičius

Norėdami, kad atsiųstame metinių įvertinimų XML faile būtų įvestos ugdymo planų valandos, jas turite suvesti pagal pakopas, dalykus ir kursus atskirame puslapyje „Ugdymo planai”.

Rezultatai > Ugdymo planai

Neįvedus ugdymo planų, XML faile bus rašoma 0 valandų. Norėdami paruošti XML failą, turėtumėte sukurti planus.

Planą sukurti galite paspausdami „+ Planas” mygtuką. Atsiradusiame modale turite pasirinkti kuriamo plano pakopą, dalyką, kursą ir įvesti valandų skaičių kuris bus išsaugotas visiems turintiems nurodytą pakopos, dalyko ir kurso kombinaciją.

SVARBU!

Nepasirinkus kurso (pasirinkus „ - “) nurodytos valandos bus priskiriamos būtent tiems mokiams, kurie neturi nustatyto kurso. Ugdymo planą turite kurti atskirai kiekvienam kursui.

SVARBU!

Jeigu modulio ar kito pamokos tipo valandos turi būti skaičiuojamos prie šio dalyko, čia turite vesti bendrą valandų skaičių. Atskirai modulių ir pasirenkamųjų neveskite, nes jie nebus eksportuojami.

* Darbalaukio nuotraukoje rodomas tik pavyzdys kaip maždaug gali atrodyti jūsų ugdymo planų sąrašas. Nurodytos valandos nėra tikslios.

Patarimas įvesti visus reikalingus pasirinktos pakopos ugdymo planus ir pereiti prie kitos pakopos.

Bandant įvesti jau panaudotą ugdymo plano pakopos, dalyko ir kurso kombinaciją gausite klaidą, nes galima įvesti tik po vieną tokį įrašą.

Norėdami pakeisti jau įvestą planą pažymėkite jį ir spauskite redaguoti. Gausite jau matytą langą kurį reikės atnaujinti pagal poreikį.


Vidinės žinutės ir veiksmų žurnalas

Dienyno administratorius ar mokyklos administracija veiksmų žurnale gali matyti pakeitimų istoriją susijusią tiek su dienyno įrašų rakinimu, tiek su rezultatų rakinimu. Matykite skirtingą informaciją pasirinkę veiksmų žurnalo filtrą:

 • Dienyno įrašai

 • Rezultatų įrašai

 • Rakinimo veiksmai


Rezultatų rakinimų ir įrašų pakeitimų žurnalas

Atrakinus ir atlikus rezultatų įrašų pakeitimus, bus siunčiamos vidinės dienyno žinutės, pranešančios apie padarytą pakeitimą.

Po atrakinimo pakeitus laikotarpio rezultatą siunčiame vidinį informacinį pranešimą:

 • Mokiniui, kurio ugdymo apskaitos duomuo buvo ištaisytas;

 • Mokinio tėvams;

 • Mokomojo dalyko, kurio mokymosi pasiekimų įvertinimas buvo ištaisytas, mokytojui;

 • Elektroninio dienyno administratoriui;

 • Mokyklos administracijai.

Atrakinus ir pakeitus lankomumą ar pateisinimus, siunčiame vidinį informacinį pranešimą:

 • Mokiniui;

 • Mokinio tėvams;

 • Mokytojui, vadovaujančiam klasei (klasės kuratoriui);

 • Elektroninio dienyno administratoriui;

 • Mokyklos administracijai.

Taip pat visi veiksmai saugomi ir atvaizduojami dienyno administratorių ir mokyklos administracijos aplinkose, skiltyje Veiksmų žurnalas.


Ataskaitos

Rakinant laikotarpio rezultatus, lankomumą ir pateisinimus reikia atsižvelgti į naują ataskaitų tvarką. Vienos ataskaitos yra skirtos peržiūrėti tarpinius duomenis, o likusios atvaizduoja galutinius, užrakintus, duomenis. Būtent ataskaitas su užrakintais duomenimis mokyklos turi rinktis saugojimui. Galutinės ataskaitos su užrakintais duomenimis yra šios:

 • Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė (1-4 klasės)

 • Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė (5-12 klasės)

 • Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė

 • Mokslo metų kokybės ataskaita

Likusios tarpinės ataskaitos skirtos Jūsų mokyklos kasdieniam darbui ir rodo duomenis automatiškai apskaičiuojamus iš jūsų dienyno einamųjų duomenų ir gali nesutapti su galutiniais, išvestais ir užrakintais duomenimis iš rezultato lango. 

SVARBU!

Saugojimui mokyklos turi rinktis ataskaitas su užrakintais duomenimis.


Archyvas

Dienyno administratoriai gali pasirinkti praėjusių mokslo metų archyvavimo datą iššokančiame meniu arba puslapyje DIENYNO NUSTATYMAI.

Praėjusių mokslo metų ataskaitų archyvą sudaro:

 • Pažangumas

  • Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė (1–4 klasės)

  • Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė (5–12 klasės)

  • Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė

 • Lankomumas

  • Detali klasės lankomumo ataskaita

 • Mokinio rodikliai

  • Mokinio įvertinimų ir lankomumo suvestinė (1–4 klasės)

  • Mokinio įvertinimų ir lankomumo suvestinė (5–12 klasės)

  • Mokinio mokymosi pasiekimų ir lankomumo suvestinė (5–12 klasės)

  • Mokinio pagyrimų, pastabų ir komentarų suvestinė

 • Mokytojo dienynas

  • Mokytojo pravestos pamokos ir mokinių įvertinimai (5–12 klasės)

 • Kitos ataskaitos

  • Mokytojų pavadavimų ataskaita