Mokytojo aplinka


Ką aš, kaip mokytojas, turėčiau padaryti dienyne mokslo metų pradžioje?

 1. Sukurti savo dalyko mokinių grupes.

 2. Sukurti savaitės tvarkaraštį.

Mokslo metų pradžioje dienyno administratorius įkelia klasės, mokinių ir mokytojų duomenis iš Mokinių ir Pedagogų registrų. Kai klasių mokinių ir pedagogų duomenys jau įtraukti į elektroninį dienyną, mokytojas, gavęs prisijungimo duomenis iš dienyno administratoriaus, pradeda pildyti elektroninį dienyną.


Mokomojo dalyko mokinių grupės

 • Kairėje esančiame meniu paspauskite Grupės. Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką Sukurti naują grupę.

 • Pasirinkite klasę, kurią mokysite. Pažymėkite mokinius, kuriuos norite pridėti į šią grupę. Juos matysite lango dešinėje. Jei netyčia pažymėjote ne tuos mokinius, nuimkite pažymas arba paspauskite kryžiuką prie mokinio vardo ir pavardės.

 • Įveskite grupės pavadinimą. Paskui rekomenduojame įrašyti klasės pavadinimą, pavyzdžiui, „8a, tarpas, dalykas ir grupės numeris“, jei klasė dalijama į grupes. Sukurkite visas savo dalyko grupes.

 • Pažymėkite – formalusis ar neformalusis ugdymas, pasirinkite dalyką ir vertinimo tipą: balas, įskaita arba pradinių klasių vertinimas. Paspauskite Išsaugoti.

Jūs sukūrėte grupę, kurią galite redaguoti pasirinkdami Meniu juostoje Grupės, paspausdami grupės pavadinimą ir mygtuką Redaguoti.

Bendrame grupių sąraše galite papildomai pakoreguoti šiuos nustatymus kiekvienam mokiniui individualiai:

 • vertinimo tipą – balas ar įskaita;

 • mokymosi programą – bendroji, pritaikyta ar kt.;

 • kursą – A, B arba užsienio kalbų lygis.


Tvarkaraščio kūrimas

 

 

Mokytojo tvarkaraštis turi Savaitės peržiūros ir Redagavimo langus.

Savaitės peržiūros langas yra skirtas sekti aktualios savaitės tvarkaraštį, taip pat galima pasirinkti kurios kitos mokslo metų savaitės tvarkaraštį norite žiūrėti.

Redagavimo langas skirtas tvarkaraščio kūrimui ir redagavimui. Šiame lange matote visas pasirinktos savaitės dienos pamokas visų mokslo metų laiko juostoje.

Tvarkaraščių eiliškumas sudaromas pagal realų pamokų laiką, bet ne pamokos numerį, pvz.: pirmos pamainos penkta pamoka gali būti rodoma prieš antros pamainos pirmą pamoką, jei toks yra realaus laiko eiliškumas:

Mokytojas norėdamas turėti jungtines pamokas, gali kurti skirtingų grupių tvarkaraščio blokelius tam pačiam pamokų laikui ir laikotarpiui. Tuo pačiu metu vykstančių pamokų tvarkaraščio blokeliai rodomi kartu.

Savaitės peržiūros lange, paspaudus mygtuką + Pamoka iškart galite kurti naują tvarkaraščio blokelį, o paspaudus mygtuką Redaguoti ant norimos savaitės dienos, atsidarysite Redagavimo langą su jau parinkta norima savaitės diena.

Redagavimo lange matote visų mokslo metų tvarkaraštį pasirinktai savaitės dienai.

Kuriant tvarkaraščio blokelį turite pasirinkti Savaitės dieną, Grupę, Pamokų laiką, Pamoką, Savaites kuriomis vyks pamoka ir laikotarpį nuo – iki.

Jeigu jau pasirinkote grupę, vienu mygtuko paspaudimu galite pasirinkti trimestrą/pusmetį ar net visus mokslo metus, kuriems norite kurti tvarkaraščio blokelį.

Mokslo metų eigoje, prireikus pakeisti tvarkaraštį reikia turimus tvarkaraščio blokelius trumpinti iki dienos kur jie keičiasi ir atsiradusioje laisvoje vietoje kurti naujus tvarkaraščio blokelius.

Atlikus pakeitimą su tvarkaraščio blokeliu, jis visų pirma yra apdorojamas sistemos fone ir blokelis rodomas pilkas su besisukančiu ratuku. Sėkmingai apdorojus pakeitimus, jis yra išsaugomas ir rodomas statiniame mėlyname fone, tačiau jei apdorojimo metu įvyksta klaida, jis bus rodomas raudonai. 

SVARBU!
Tvarkaraščio blokeliai negali būti trinami ar redaguojami taip, kad paslėptų jau egzistuojančius dienyno įrašus. Tokiu atveju, jie bus neatnaujinti ir rodomi su klaida. 

Įvykus klaidai apdorojimo procese, Jūs galite atsisakyti vykdytų pakeitimų arba imtis kitų veiksmų. Taip pat, turite galimybę peržiūrėti pirmas 10 klaidų trukdančių priimti tokius tvarkaraščio pakeitimus.


Pamokos pildymas

Pasirinkite meniu punktą Dienynas, tada paspauskite Dienyno vaizdas. Viršutinėje puslapio dalyje pasirinkite pamokos grupę, dieną. Čia taip pat galite pasirinkti, kokio laikotarpio dienyną norite matyti – trimestro, pusmečio ar trumpesnio laikotarpio, kurį galite nustatyti kalendoriuje.

Dienyno vaizde galite įrašyti informaciją apie pamoką:

 • pamokos temą,

 • klasės darbus,

 • namų darbus.

Laukelyje Namų darbai galite pažymėti namų darbų atlikimo datą. Prie namų darbo laukelio kalendoriuje pasirinkite, iki kurios dienos mokinys jį turi atlikti. Jūsų nurodytą datą mokiniai ir jų tėveliai matys savo aplinkoje.

Prie kiekvieno mokinio yra galimybė peržiūrėti informaciją apie jo sveikatą, mokymosi kursą ir programą, jei informacija apie mokinio sveikatą buvo įrašyta dienyne – šalia mokinio, kuriam įvesta papildoma informacija, atsiranda tai atvaizduojanti piktograma. Taip pat dienyno vaizde matyti kiekvieno mokinio visų per trimestrą / pusmetį gautų pažymių vidurkis.


Kontroliniai darbai

Jei reikia, Klasės darbo laukelyje esančiame kalendoriuje galite rezervuoti kontrolinį darbą. Tai daroma paspaudus kalendoriaus piktogramą laukelyje Klasės darbas. Atsidariusiame kalendoriuje galite matyti, kuriomis dienomis šios klasės mokiniai jau rašo kontrolinį. Spaudžiame Rezervuoti kontrolinį. Jei suklydote, kontroliniam darbui rezervuotą dieną galima atšaukti.

SVARBU!
Kontrolinių darbų kalendoriuje galite matyti ir kitų mokytojų rezervuotą laiką jūsų grupės mokiniams. 


Įvertinimai ir lankomumas

Pamokos dienos stulpelyje paspauskite bet kurį langelį. Atidaromas konkrečios pamokos langas su visų grupės mokinių sąrašu. Šiame lange, atsižvelgdami į grupei parinkto vertinimo tipą (pažymiais, įskaitomis arba pradinukų vertinimu), galite atlikti skirtingus veiksmus:

Kai pasirinktas pažymių vertinimo tipas, dienyno vaizde galite:

 • pažymėti lankomumą – nebuvo n arba pavėlavo p;

 • įrašyti pažymius ir nurodyti pažymių tipus, kuriuos gali sukurti ir pridėti jūsų mokyklos dienyno administratorius (svarbu – dienyne įvedus pažymį, savaime parenkamas pažymio tipas – Klasės darbas, kurį galite pakeisti paspausdami rodyklę ir pasirinkdami kitą pažymio tipą). Vedant trimestrus arba pusmečius, pažymiai bus sugrupuoti pagal tipą ir padės jums susidaryti bendrą vaizdą;

 • parašyti komentarą apie mokinio darbą ar jo įvertinimą.

Kai pasirinktas įskaitų vertinimo tipas, dienyno vaizde galite:

 • pažymėti lankomumą – nebuvo n arba pavėlavo p;

 • pasirinkti įskaityta arba neįskaityta. Vesdami trimestrus arba pusmečius, Rezultatų lange matysite bendrą įvertinimų įskaityta ir neįskaityta skaičių, kuris jums padės susidaryti bendrą vaizdą;

 • parašyti komentarą apie mokinio darbą ar jo įvertinimą.

Kai pasirinktas pradinių klasių mokinių vertinimo tipas, dienyno vaizde galite:

 • pažymėti lankomumą – nebuvo šią pamoką n, nebuvo visą dieną N arba pavėlavo p;

 • įvertinti mokinio pasiekimus pasirinkdami Puikiai išmano, Moka, Iš dalies moka arba Nemoka;

 • įrašyti, kiek užduočių iš visų pateiktų mokinys atliko;

 • nurodyti įvertinimo tipą ir nukopijuoti jį visiems mokiniams, jei jiems buvo skirtas tas pats darbas;

 • rašyti aprašomuosius vertinimus komentaruose.

 • galima nukopijuoti pažymių tipą, jei visiems mokiniams buvo skirtas tas pats darbas;


Rakinami įvertinimai ir lankomumas

Mokykloje sutarus, galima rakinti visų mokytojų jau įrašytą lankomumą ir įvertinimus. Laukus kur įrašų nėra, mokytojai ir toliau galės pildyti. Šis rakinimas turi padėti apsaugoti lankomumo įrašų ir jau atliktų vertinimų vientisumą.

Visi įrašyti lankomumo ir vertinimo įrašai bus rakinami vidurnaktį (24 val.), praėjus nustatytam dienų skaičiui nuo įrašo padarymo datos. Dienyno administratorius, pagal susitarimą mokykloje, nustato po kiek dienų vertinimai ir lankomumas bus rakinami. Norėdami keisti užrakintą įrašą kreipkitės į dienyno administratorių.


Pamokų temos

Kairėje pusėje esančiame meniu pasirinkite punktą Dienynas ir paspauskite Temų sąrašas.

Šiame puslapyje galite tiek iš anksto susiplanuoti mėnesio temas, tiek pažiūrėti, kas ir kurią dieną buvo mokoma klasėje, užduota namų darbų. Šiame sąraše taip pat galite matyti kontrolinių darbų dienas – jas žymi oranžinis apskritimas su raide K.

Prie pamokos temos, klasės ar namų darbų laukelių galite prisegti failą. Failo dydis – 5MB.


Pagyrimai ir pastabos

Kairėje pusėje esančiame meniu pasirinkite punktą Dienynas ir paspauskite Pagyrimai ir pastabos.

Pasirinkite grupę, kurios mokiniui ar mokiniams norite parašyti pagyrimą, pastabą ar komentarą. Pažymėkite mokinius arba mokinį, pasirinkite, tai pastaba, pagyrimas ar bendro pobūdžio komentaras. Įrašykite tekstą, pavyzdžiui, „Puikiai atliko praktinį darbą“, ir paspauskite mygtuką Siųsti.

Jei suklydote, tame pačiame puslapyje žemiau galite ištrinti pagyrimą ar pastabą, paspausdami šiukšliadėžės piktogramą. Čia taip pat matysite, ar su pastaba arba pagyrimu susipažino tėvai.


Instruktažas

Meniu pasirinkite Instruktažai. Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką +NAUJAS INSTRUKTAŽAS.

Pasirinkite grupę, kuriai norite sukurti instruktažą, kalendoriuje pasirinkite jo datą ir įvykio datą, pavyzdžiui, kelionės dieną. Įrašykite instruktažo numerį ir turinį, pavyzdžiui, „Saugaus elgesio taisyklės kelionės į muziejų metu“. Šalia laukelyje Susijęs su veikla galite parašyti, su kokia veikla susijęs instruktažas. Pažymėkite, kurie mokiniai supažindinti su instruktažu. Prie instruktažo galite užpildyti komentarą, pavyzdžiui, „kelionės metu turėti skėtį“, ir nukopijuoti komentarą visiems mokiniams.

Kalendoriuje šalia tėvų sutikimo galite pažymėti, iki kada tėvai turi susipažinti su sukurtu instruktažu. Tėvai savo paskyroje matys informaciją apie sukurtą instruktažą, jo turinį ir galės pažymėti, kad susipažino su pateikta informacija.

Instruktažą galite atsisiųsti Excel formatu, paspaudę virš instruktažo esančią rodyklę ir, jei reikia, jį atsispausdinti.

Instruktažą galite ištrinti pasirinkdami grupę, kuriai jis buvo sukurtas, tada kalendoriuje paspausdami rodykles, rodančias instruktažo sukūrimo datą. Paspausdami laukelį šalia mokinio vardo ir pavardės įeikite į sukurto instruktažo langą. Instruktažo trynimo mygtuką rasite virš instruktažo šalia atsisiuntimo mygtuko.


Kaupiamųjų balų sistema

 • Kairėje pusėje esančiame meniu pasirinkite punktą Dienynas ir paspauskite Kaupiamieji.

 • Viršutinėje puslapio dalyje pasirinkite pamokos grupę, dieną. Parašykite komentarą, už kokį darbą skirtas pliusas. Įrašę komentarą, paspauskite pliusą. Vėliau, uždėję pelę ant pliuso, galėsite matyti, už kokį atliktą darbą buvo skirtas pliusas.

 • Jei suklydote arba pliusą panaudojote mokinio pažymiui pakelti ar įvertinimui įrašyti, panaudotą pliusą galite ištrinti, paspaudę ant šiukšliadėžės piktogramos ir tada kryžiuką.

Kaupiamieji balai gali būti naudojami, tarkim, už visada laiku pristatytus namų darbus, už pagalbą kitiems, kai jos reikia, už papildomai atliktas užduotis ir pan.


Trimestro arba pusmečio rezultatai

💡Rezultatų įrašas „atleista“

💡Kelių grupių rezultatų rodymas

💡Rakinami rezultatai 

 • Meniu pasirinkite Dienynas ir paspauskite Rezultatai. Pasirinkite grupę, kuriai norėsite vesti trimestro arba pusmečio rezultatus.

 • Kai grupės mokiniams nustatytas vertinimo tipas – pažymiai, spustelėjus pele mokinio vardą / pavardę, išskleidžiamas mokinio pažymių, gautų per atitinkamą laikotarpį, sąrašas. Pažymiai sugrupuoti pagal jų tipą, t. y. vienoje eilutėje matyti visi kontrolinių darbų pažymiai, kitoje – namų darbų pažymiai ir t. t. Toks pažymių grupavimas naudingas tuo, kad mokytojas gali matyti tendencijas, pavyzdžiui, galbūt mokinys gaudavo labai gerus pažymius už namų darbus, tačiau kontrolinių darbų balai yra vidutiniški, ir atvirkščiai.

 • Pažymiais vertinamiems mokiniams lentelės skiltyje 1 PUSM. VIDURKIS rodomas apskaičiuotas vidurkis iš visų mokinio gautų pažymių per trimestrą arba pusmetį, o skiltyje 1 PUSM. ĮVERTINIMAS rodomas siūlomas suapvalintas vidurkis. Norint pakeisti balą, reikia paspausti ant suapvalinto vidurkio prie norimo mokinio, ištrinti esantį pažymį ir parašyti naują.

 • Peržiūrėjus ir, jei reikia, pakoregavus trimestro ar pusmečio rezultatus, pažymėkite mokinius, kuriems bus vedamas trimestro ar pusmečio rezultatas. Tada paspauskite mygtuką Išsaugoti.

SVARBU! 

Naudotojo sąsaja yra atnaujinta pagal rezultatų rakinimo įsakymą ir papildomai rodo dienyno tarpinį ir pateiktą galutinį lankomumą. Žiūrėkite skyrių 💡Rakinami rezultatai.

 • Kai grupės mokiniams nustatytas vertinimo tipas – pradinukų vertinimas, spustelėjus pele mokinio vardą / pavardę, išskleidžiami mokinio per trimestrą ar pusmetį gauti įvertinimai. Peržiūrėjus mokinių gautus įvertinimus prie kiekvieno mokinio galite parinkti jo pasiekimų lygį arba pažymėti, ar mokinys padarė pažangą. Kiekvienam mokiniui pažymėję pasiekimų lygį, paspauskite mygtuką Išsaugoti.

Norėdami pakeisti įvertinimą prie norimo mokinio, paspauskite ir pakoreguokite įrašytą įvertinimą. Tada vėl paspauskite mygtuką Išsaugoti, o atsiradus pranešimui, spauskite mygtuką Supratau.


Rezultatų įrašas atleista

Dėl mokinio, kuris yra atleistas nuo tam tikros pamokos, reikia atlikti šiuos veiksmus:

 • atleistam mokiniui pakeisti vertinimo tipą į „Įskaita“ grupės redagavimo puslapyje

 • tuomet rezultatų vedimo lange to mokinio įvertinimo laukelyje atsiras galimybė pasirinkti iš kelių reikšmių, o ne įrašyti pažymį. Jeigu mokinys turi įrašytų vertinimų (pvz., trimestro pradžioje gavo pažymių), pakeitus jo vertinimo tipą į „Įskaita“, turimi vertinimai nedings.


Kelių grupių rezultatų rodymas

Jei norite vedant rezultatus matyti kelių grupių informaciją, kuriant mokytojų grupes, reikia pasirinkti tą patį mokomąjį dalyką laukelyje Pasirinkti pamoką.

SVARBU! 

Jeigu turite kelias grupes tam pačiam mokomajam dalykui, tuomet lankomumą turite pateikti atskirai kiekvienoje grupėje. Tai atliekant antroje grupėje reikėtų nepamiršti ištrinti pažymio, nes jis bus automatiškai pateikiamas. Pateikus abu pažymius, Galutinėse ataskaitose bus rodomi jie abu. Ištrinti laikotarpio įvertinimą galima pažymint jį langelyje, ištrinant skaičių ir paspaudžiant Išsaugoti


Rakinami rezultatai 

Pagal įsakymą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324802/asr mokytojai ir klasės vadovai EDUKA dienyne turi pateikti laikotarpio (trimestro, pusmečio, metinius) rezultatus, lankomumą ir lankomumo pateisinimus, kurie bus užrakinti tos dienos vidurnaktį (24 val.).

Mokytojai toliau turės vesti laikotarpio rezultatus tame pačiame puslapyje kaip ir įprastai. Pateikus mokinio laikotarpio rezultatą yra pateikiamas ir to laikotarpio lankomumas, o tos dienos vidurnaktį (24 val.) šie duomenys užrakinami.

Mokinio rezultato ir lankomumo pateikimas:

Po vidurnakčio (24 val.) užsirakinęs rezultatas:

SVARBU!

Net ir po rezultatų užrakinimo, mokytojai galės toliau vesti pažymius ir lankomumą Dienyno vaizde, o klasių vadovai galės toliau dirbti su pateisinimais puslapyje Praleistos pamokos. Tačiau po rakinimo įvesti duomenys automatiškai rezultatuose atnaujinami nebus ir neatsivaizduos Galutinėse ataskaitose. Norint, kad tie duomenys atsidurtu prie pateiktų laikotarpio rezultatų, lankomumo ar pateisinimų, juos reikės atnaujinti.

Norint atnaujinti galutinius duomenis, visų pirmą reikia, kad rezultatas būtų atrakintas. Tai gali atlikti dienyno administratorius. Jeigu rezultatas atrakintas, tuomet:

 1. pažymį galite keisti kaip ir iki šiol, įrašydami naują ir išsaugodami

 2. kad atnaujinti lankomumą spauskite susisukusias rodyklytės ir tada išsaugokite pakeitimus.

Kaip tai atlikti galite pamatyti šiame judančiame paveikslėlyje: 

SVARBU!
Atkreipti dėmesį ar yra raudonai pažymėtų, pateiktų lankomumų. Šiuos lankomumo duomenis greičiausiai reikia atnaujinti, nes pateikti (užrakinti) duomenys nesutampa su tuo kas yra įrašyta dienyne.

Atrakinus ir atlikus rezultatų įrašų pakeitimus, bus siunčiamos vidinės dienyno žinutės, pranešančios apie padarytą pakeitimą. Taip pat ši informacija atsigula Veiksmų žurnale. Daugiau informacijos 💡 dienyno administratoriaus vadovo skyriuje „Vidinės žinutės ir veiksmų žurnalas“.

Visi pateikti laikotarpio rezultatai, lankomumas ir jo pateisinimai bus atvaizduojami atskirose Galutinėse ataskaitose, o dienyno lange esantys įrašai bus rodomi tik Tarpinėse ataskaitose. Daugiau informacijos 💡 dienyno administratoriaus vadovo skyriuje „Ataskaitos“  


Direktoriaus įsakymų peržiūra

Meniu pasirinkę Direktoriaus įsakymai, galite peržiūrėti visus mokyklos direktoriaus įsakymus, kurie yra įvesti dienyne.

Paspaudę dešinėje pusėje esančią rodyklę, išsiskleidusiame sąraše galėsite matyti, kuriems mokiniams įsakymas yra skirtas. Jei norite susipažinti su įsakymo turiniu, paspaudę sąvaržėlę, įsakymą atsisiųsite į savo kompiuterį.


Veiklos kalendorius

Meniu pasirinkite Kalendorius ir, norėdami sukurti naują įvykį, paspauskite + Įvykis arba, uždėję pelę ant dienos, kurią norite sukurti įvykį, paspauskite ant atsiradusio mygtuko +.

Atsidariusiame lange įrašykite veiklos pavadinimą, pavyzdžiui, „Atvira integruota pamoka“. Pasirinkite datą, kada vyks veikla, įrašykite laiką ir komentarą, pavyzdžiui, „Pamokos tema“. Pasirinkite gavėjus, kuriuos kviečiate į kuriamą įvykį. Paspauskite Išsaugoti.

Norėdami redaguoti arba ištrinti įvykį, Kalendoriuje raskite dieną, kurią sukūrėte įvykį, paspauskite ant dienos langelio apačioje esančios nuorodos Visi įvykiai (1) ir atsidariusiame langelyje pele pasirinkite, kurį iš tos dienos įvykių norite redaguoti arba ištrinti.

Pasirinkę konkretų įvykį, pateksite į langą, kuriame galėsite jį pakoreguoti, pridėti daugiau adresatų arba juos pakeisti. Atlikę pataisymus, paspauskite apačioje esantį mygtuką Redaguoti. Šiame lange taip pat galite ištrinti įvykį, paspausdami šiukšliadėžės piktogramą, esančią lango viršuje dešinėje pusėje.