Klasės vadovo aplinka


Prisijungę prie dienyno, perjungiame aplinką į klasės vadovo vaidmenį.

Jeigu ši rolė nerodoma, dienyno administratorius turi Jus kaip vadovą priskirti klasei.


Mokinių prisijungimų generavimas

Pasirenkame meniu punktą Klasės vadovo veikla Mokinių duomenys. Norėdami sukurti auklėtinių prisijungimo duomenis – prisijungimo vardą ir slaptažodį, – pažymime mokinius ir spaudžiame Generuoti prisijungimus.


Tėvų / globėjų prisijungimų generavimas

Prisijungimo duomenis tėvams galime sugeneruoti automatiškai, kaip ir mokiniams, arba sukurti rankiniu būdu, atidarius kiekvieną profilį atskirai.

„EDUKA dienyne“ būtina priskirti tėvus mokiniams, kad jie, prisijungę prie dienyno, matytų su jų vaikais susijusią informaciją.

Tėvų prisijungimo duomenis – prisijungimo vardą ir slaptažodį – galite sugeneruoti pasirinkę puslapį Tėvų duomenys.

SVARBU!
Pirmą kartą prisijungus prie dienyno, tėvai turės pasikeisti jūsų suteiktą slaptažodį. „EDUKA dienyne“ veikia tėvų el. paštų patvirtinimo ir slaptažodžio el. paštu atkūrimas, todėl tėvams rekomenduojame pasitvirtinti el. pašto adresą.


Tėvų / globėjų priskyrimas vaikui rankiniu būdu

Importuojant mokinių duomenis, gali būti importuoti ir jų tėvų / globėjų informacija. Jeigu tokios galimybės nėra, tėvus / globėjus reikia priskirti mokiniui rankiniu būdu. Tai galite padaryti tokiu būdu:

 1. Atidarome mokinio profilį.

 2. Spaudžiame mygtuką + Tėvai / Globėjai arba Redaguoti ir pasirenkame, ką norime redaguoti.

SVARBU!
Jeigu tėvai jau buvo įvesti į „EDUKA dienyną“ (pvz.: turintys kelis vaikus jūsų mokykloje), juos reikėtų pasirinkti iš sąrašo, o ne įvedinėti iš naujo.

Laukelyje Pasirinkti tėvą pradėjus vesti vardą ar pavardę, iš karto pateikiamas galimas tėvų sąrašas, iš kurio ir reikia pasirinkti.

Jei reikiamo tėvo nerandate, galima sukurti naują paskyrą, įrašius tėvo duomenis į lentelę žemiau.


Klasės vadovo veikla – Mano veiklos planai

Meniu punktas – Klasės vadovo veikla. Norėdami įrašyti klasės vadovo veiklą, paspauskite Mano veiklos planai ir atsidariusiame kalendoriuje pasirinkite, į kurią dieną norite įrašyti klasės vadovo veiklą. Atsidariusiame lange galite pakeisti veiklos datą, įrašyti pavadinimą, taip pat veiklos pradžios ir pabaigos valandas arba veiklos trukmę. Įrašykite veiklos tikslą ir, jei reikia, komentarą. Paspauskite mygtuką Išsaugoti.

Sukurtą veiklą matysite jai skirtame (atskirame) kalendoriuje. Jei reikės, galėsite ją redaguoti arba ištrinti.

Pasirinkto laikotarpio klasės vadovo veiklos valandas matysite Klasės vadovo veiklos ataskaitoje. Ją rasite, paspaudę mygtuką Generuoti ataskaitą arba Meniu pasirinkę Ataskaitos, tada paspaudę Kitos ataskaitos.


Praleistų auklėtinių pamokų pateisinimas

Meniu punktas Klasės vadovo veiklaPraleistos pamokos. Skiltis – Praleistos pamokos.

 • Pasirenkame norimą laikotarpį arba nustatome jį rankiniu būdu.

 • Stulpelyje Nepateisinta matome, kiek nepateisintų pamokų per mūsų parinktą laikotarpį surinko mokinys.

 • Paspaudę eilutę su mokinio vardu / pavarde, pamatysime išsamesnę praleidimų informaciją – kuriomis dienomis ir kuriose pamokose mokinys nebuvo, tėvų / globėjų įrašytus pateisinimus ir prisegtus failus (jei tokių yra).

 • Pažymėję varnele vieną ar keletą praleistų dienų / pamokų, spaudžiame viršuje dešinėje esantį mygtuką Pateisinti.

Pateiktame pateisinimo langelyje pasirenkame priežastį, įrašome komentarą, pažymime, ar tai pateisinimas visai dienai. Jei jį pažymėsime, tuomet pamokos taps pateisintomis ir tais atvejais, kai mokytojai pažymės n raidę vėliau, negu mes uždėsime šią varnelę.

Spaudžiame Patvirtinti ir pateisinimas užregistruojamas. Jį galėsime rasti skiltyje Pateisintos pamokos:


Pateisinimų rakinimas

Pagal įsakymą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324802/asr mokytojai ir klasės vadovai EDUKA dienyne turi pateikti laikotarpio (trimestro, pusmečio, metinius) rezultatus, lankomumą ir lankomumo pateisinimus, kurie bus užrakinti tos dienos vidurnaktį (24 val.).

Klasės vadovams nuo šiol reikės pateikti apibendrintus pateisinimų duomenis naujame puslapyje Klasės vadovo veikla > Praleistos pamokos > Laikotarpių pateisinimai. Norint pateikti pateisinimus reikia:

 1. pasirinkti laikotarpį

 2. pažymėti mokinius kuriems norite pateikti pateisinimus

 3. paspausti Išsaugoti

Po vidurnakčio (24 val.) užsirakinęs rezultatas:

SVARBU!
Net ir po rezultatų užrakinimo, mokytojai galės toliau vesti pažymius ir lankomumą Dienyno vaizde, o klasių vadovai galės toliau dirbti su pateisinimais puslapyje Praleistos pamokos. Tačiau po rakinimo įvesti duomenys automatiškai rezultatuose atnaujinami nebus ir neatsivaizduos Galutinėse ataskaitose. Norint, kad tie duomenys atsidurtu prie pateiktų laikotarpio rezultatų, lankomumo ar pateisinimų, juos reikės atnaujinti. 

Norint atnaujinti pateisinimus, visų pirma reikia, kad jie būtų atrakinti. Tai gali atlikti dienyno administratorius. Jeigu rezultatas atrakintas, tuomet:

 1. paspauskite susisukusias rodyklytes prie visų mokinių kuriems norite atnaujinti pateiktus pateisinimus

 2. išsaugokite pakeitimus.

Atsiradus naujiems mokinio lankomumo pateisinimams matysite tokį vaizdą:

SVARBU!
Atkreipti dėmesį ar yra raudonai pažymėtų, pateiktų pateisinimų. Šiuos pateisinimus greičiausiai reikia atnaujinti, nes pateikti (užrakinti) duomenys nesutampa su tuo kas yra pateisinta dienyne. 

Atrakinus ir atlikus rezultatų įrašų pakeitimus, bus siunčiamos vidinės dienyno žinutės, pranešančios apie padarytą pakeitimą. Taip pat ši informacija atsigula Veiksmų žurnale. 
Daugiau informacijos 💡 dienyno administratoriaus vadovo skyriuje „Vidinės žinutės ir veiksmų žurnalas“.

Visi pateikti laikotarpio rezultatai, lankomumas ir jo pateisinimai bus atvaizduojami atskirose Galutinėse ataskaitose, o dienyno lange esantys įrašai bus rodomi tik Tarpinėse ataskaitose. 
Daugiau informacijos 💡 dienyno administratoriaus vadovo skyriuje „Ataskaitos“  


Pateisinimų redagavimas / trynimas

Jei registruojant pateisinimą įsivėlė klaida, galite ją ištaisyti. Pateisinimus galima redaguoti (keisti priežastį ir savo įrašytą komentarą) arba visai ištrinti pateisinimą. Tai daroma tokiu būdu:

 • Skiltyje Pateisintos pamokos aktyvuojame slankiklį IŠJUNGTAS REDAGAVIMAS – tada prie pamokų, esančių lentelėje žemiau, atsiras žymimieji langeliai (checkbox)

 • Pažymėję kurį nors pateisinimą žymimuoju langeliu ir paspaudę mygtuką Redaguoti, galėsite redaguoti pateisinimą (pakeisti priežastį arba savo komentarą).

 • Pažymėję kurį nors pateisinimą žymimuoju langeliu ir paspaudę šiukšliadėžę, esančią šalia mygtuko Redaguoti, galėsite ištrinti pateisinimą. Tokiu atveju pamoka vėl taps nepateisinta.


Auklėtinių atleidimas

Atleidimus „EDUKA dienyne“ klasės vadovas gali užregistruoti tiek prieš, tiek po to, kai mokiniui sužymėtas lankomumas (n raidės). Atleidimai registruojami tokiu būdu:

 • Pasirenkame meniu Klasės vadovo veikla – Atleidimai

 • Patenkame į puslapį, kuriame yra auklėtinių sąrašas ir jiems užregistruoti atleidimai.

 • Norėdami užregistruoti naują atleidimą, spaudžiame mygtuką Naujas atleidimas ir patenkame į naujo atleidimo kūrimo puslapį:

 • Pasirenkame mokinį, dalykus (pamokas), datą, įrašome priežastį ir išsaugome.

 • Mokytojų dienynuose šiose dienose bus rodoma „atl.“, o įvertinimo puslapyje atleisti mokiniai nebus atvaizduojami mokinių sąraše (nes jiems neturėtų būti rašomi vertinimai, užduodami namų darbai ar žymimas lankomumas).

 • Įvestus atleidimus galima redaguoti arba ištrinti, analogiškai kaip ir pateisinimus.


Auklėtinių socialinės-pilietinės veiklos valandos

Puslapis – Daugiau. Pasirenkame Socialinė-pilietinė veikla. Spaudžiame mygtuką Pridėti. Atsidariusiame lange kalendoriuje pasirenkame veiklos dieną. Pasirinktam mokiniui įrašome socialinės-pilietinės veiklos kryptį ir trukmę valandomis. Jei reikia, galima įrašyti komentarą. Spaudžiame mygtuką Išsaugoti.

Bendrame mokinių sąraše matysite, kiek socialinės-pilietinės veiklos valandų pasirinktu laikotarpiu yra atlikęs mokinys. Taip pat pažymėję įskaitą arba neįskaitą, ją matysite ataskaitoje „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“.


Klasės tėvų susirinkimai

 • Puslapis – Tėvų susirinkimai. Mygtukas – Pridėti.

 • Kalendoriuje pasirenkame susirinkimo datą, nurodome laiką, vietą ir užpildome susirinkimo veiklą, pavyzdžiui, „Ugdymo naujovės“. Spaudžiame Išsaugoti.

 • Tėvai savo paskyroje mato, kad jie yra pakviesti į susirinkimą ir gali pažymėti, ar jame galės dalyvauti.

 • Paspaudus ant juostos, matysite tėvų, kurie peržiūrėjo ir dalyvaus ar nedalyvaus susirinkime, sąrašą.


Direktoriaus įsakymų įvedimas

Dienyne direktoriaus įsakymus gali įrašyti mokyklos administracija arba klasės vadovas. Norėdami įvesti direktoriaus įsakymus, meniu pasirinkite Direktoriaus įsakymai ir paspauskite Sukurti įsakymą. Atsidariusiame lange pasirinkite įsakymo pavadinimą:

Pasirinkite klasę ir mokinius, kuriems kuriate įsakymą – jį galima kurti vienam arba keliems mokiniams. Įrašykite įsakymo numerį, parinkite įsigaliojimo datą ir, jei reikia, įrašykite įsakymo turinį. Kuriant įsakymo turinį, paties įsakymo įrašyti neprivaloma. Prie įsakymo taip pat galite prisegti įsakymo failą. Ataskaitose prie rodomų direktoriaus įsakymų bus matyti įsakymų turinys. Įrašę visą reikiamą informaciją, paspauskite Išsaugoti:

Sukūrę įsakymą, galėsite jį peržiūrėti sukurtų įsakymų sąraše, kuriame, paspaudę ant mokinių skaičiaus, matysite konkrečius mokinius, kuriems skirtas įsakymas. Šiame lange taip pat galėsite redaguoti arba ištrinti pasirinktus įsakymus:

Atkreipiame dėmesį, kad Įsakymas dėl kėlimo į kitą klasę, Įsakymas dėl išsilavinimo pažymėjimo išdavimo ir Įsakymas dėl kurso kartojimo pateks į Mokinių pasiekimų apskaitos suvestinę, kurią galite atsisiųsti. Prie šių įsakymų kūrimo lange yra nurodyta Pateks į ataskaitą.

SVARBU!
Jei įsakymų sąraše nerandate reikiamo įsakymo pavadinimo, informuokite mus telefonu +370 614 22022 arba el. paštu dienynas@eduka.lt, ir reikiamą įsakymo pavadinimą įtrauksime į sąrašą.

SVARBU!
Visus sukurtus įsakymus savo aplinkoje, Meniu pasirinkę Direktoriaus įsakymai, taip pat galės peržiūrėti kiti mokytojai ir mokyklos specialistai.


Instruktažo sukūrimas

Meniu pasirinkite Instruktažai. Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką +NAUJAS INSTRUKTAŽAS. Norėdami sukurti instruktažą savo auklėjamai klasei, turėsite susikurti grupę. Tai galite padaryti Meniu pasirinkę Daugiau ir paspaudę Grupės.

Pasirinkite grupę, kuriai norite sukurti instruktažą, kalendoriuje pasirinkite instruktažo datą ir įvykio datą, pavyzdžiui, kelionės dieną. Įrašykite instruktažo numerį ir turinį, pavyzdžiui, „Saugaus elgesio taisyklės kelionės į muziejų metu“. Šalia, laukelyje Susijęs su veikla, galite parašyti, su kokia veikla susijęs instruktažas. Pažymėkite, kurie mokiniai supažindinti su instruktažu. Prie instruktažo galite užpildyti komentarą, pavyzdžiui, „kelionės metu turėti skėtį“, ir nukopijuoti komentarą visiems mokiniams.

Instruktažą galite atsisiųsti Excel formatu paspausdami virš instruktažo esančią rodyklę ir, jei reikia, jį atsispausdindami.

Kalendoriuje šalia tėvų sutikimo galite pažymėti, iki kada tėvai turi susipažinti su sukurtu instruktažu. Tėvai savo paskyroje matys informaciją apie sukurtą instruktažą ir jo turinį, taip pat galės pažymėti, kad susipažino su pateikta informacija.

Instruktažą galite ištrinti pasirinkdami grupę, kuriai jis buvo sukurtas, tada kalendoriuje paspausdami rodykles, rodančias instruktažo sukūrimo datą. Paspausdami laukelį šalia mokinio vardo ir pavardės, įeikite į sukurto instruktažo langą. Instruktažo trynimo mygtukus rasite virš instruktažo šalia atsisiuntimo rodyklės.